Bucharest - runawayjuno
Stavropoleos Monastery

Stavropoleos Monastery

Stavropoleos Monastery (Mănăstirea Stavropoleos), also known as Stavropoleos Church (Biserica Stavropoleos) in Bucharest

BucharestStavropoleosOrthodoxarchitecturereligion